Wettelijke vermelding

Welkom op de website van Pascale Barbaix BVBA.
Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van onderstaande gebruiksvoorwaarden, deze te begrijpen en te aanvaarden alvorens de website te raadplegen.

Aansprakelijkheid
Pascale Barbaix BVBA besteedt de grootste zorg aan deze website. Geen enkele expliciete of impliciete garantie, van welke aard ook, wordt evenwel gegeven omtrent deze website en zijn inhoud. In het bijzonder garandeert Pascale Barbaix BVBA niet dat de informatie die zich op deze website bevindt juist, nauwkeurig, volledig, actueel of voor een bepaald doel geschikt is. Het is Pascale Barbaix BVBA toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt te allen tijde te wijzigen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.
Bovendien zal Pascale Barbaix BVBA niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit of op enige wijze verband zou houden met de toegang tot of het gebruik dat van deze website zou gemaakt worden, hieronder begrepen enige schade veroorzaakt aan de hard- of software van de bezoeker van deze website, zoals schade naar aanleiding van virussen die de hard- of software van de bezoeker besmetten als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website. Het behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker van deze website om de gepaste beveiligings- en anti-virussoftware te gebruiken.

Hyperlinks
Het is mogelijk dat deze website hyperlinks bevat naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de bezoeker. Pascale Barbaix BVBA geeft terzake geen garanties en is geenszins aansprakelijkheid voor de inhoud, de nauwkeurigheid of de werking van de andere websites. Pascale Barbaix BVBA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites.

Auteursrecht, merken, handelsnamen en logo's
De teksten, opmaak, foto's, illustraties, tekeningen, grafische elementen en alle andere elementen van deze website, alsook de schikking ervan, worden door het auteursrecht beschermd.
Alle benamingen, logo's en andere tekens die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van Pascale Barbaix BVBA.
Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van Pascale Barbaix BVBA, is het verboden om deze website, of een deel ervan, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te verdelen, te verzenden, te publiceren, te vertonen, in licentie te geven of op een andere wijze te gebruiken, dit alles onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Pascale Barbaix BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw verzoeken om inlichtingen en ook voor het opmaken van anonieme statistieken over haar activiteiten. Bepaalde gegevens kunnen aan derden worden meegedeeld als blijkt dat het voor de behandeling van uw verzoek noodzakelijk is. U hebt recht op inzage alsmede, in voorkomend geval, op verbetering van uw persoonsgegevens. Aanvullende inlichtingen kan u bekomen bij het openbaar register dat door Pascale Barbaix BVBA gehouden wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website en het gebruik ervan, alsook in verband met bovenstaande voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil m.b.t. deze website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst.

 Copyright ©2008, Pascale Barbaix BVBA. Alle rechten voorbehouden.   ::    Wettelijke vermelding   ::   Bedrijfsgegevens